Khoa nhi
Tư vấn

Khoa nhi

Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh

Phó khoa Tiêu Hoá

Bệnh viện Nhi Đồng 2 HCM