Nam Khoa Tiết Niệu
Tư vấn

Nam Khoa Tiết Niệu

Bác sĩ Trần Quốc Khánh

Chuyên nam học - tiết niệu Thành viên hội y học giới tính thế giới, hội nam khoa Hoa Kỳ.

Bệnh viện Bạch