Tâm lý
Tư vấn

Tâm lý

Thạc sĩ, Bác sĩ VƯƠNG THỊ THUỶ

Giảng viên bộ môn Tâm thần- Đại học Y Dược Hải Phòng, Bác sĩ Phó trưởng khoa Cấp tính Nữ

Bệnh